سید جواد میری، استاد جامعه‌شناسى پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى توضیح داد که با وجود تاکید ایران بر عدم تغییر مرزهایش با ارمنستان اما دولت ایروان خیلی حساسیت خاصی در این رابطه ندارد.

به گفته این کارشناس ایران باید از قدرت نرم خود برای عبور از این بحران بهره بگیرد.