حامد وفایى، استاد مطالعات چین دانشگاه تهران معتقد است ایران فرصت محدودى براى بهره بردن از کیک توسعه چین دارد و نباید از قافله عقب بمانیم. به گفته این کارشناس، ایران در رابطه با چین باید تمرکز بیشترى داشته باشد.