اما حالا بعد از گذشت بیش از یکسال و اندی از آغاز به کار دولت سیزدهم، شنیده ها حکایت از آن دارد که دولت رییسی از اجرای این وعده عقب نشینی و طرحی را جایگزین آن کرده است. 

واگذاری زمین به جای ساخت خانه، نقشه جایگزین دولت است. جزئیات این طرح را چیست؟