آخرین پالس پکن به تهران در ریاض منفی بود. چین پیشتر رویکردی مشابهی در مسیر اجرای پروژه جاده ابریشم نو اعمال کرده است.

پیرامون شرایط کنونی فریال مستوفی رئیس سابق اتاق مشترک ایران و چین می‌گوید: نگران تعامل چین و عربستان نباشیم. ما خودمان را قوی کنیم و از پتانسیل‌هایمان به خوبی استفاده کنیم، دنیا نیازمند معامله و مذاکره با ما خواهد بود.

او می افزاید:ما نباید نگاهمان صرفا به غرب یا شرق باشد، ما باید به نگاهمان به همه دنیا باشد. در این بین باید بدانیم چه می‌خواهیم، باید بگویم "ایران اول"؛ البته در هر کاری چه اقتصادی و سیاسی باید برد دو طرف را ببینیم.