قابل ذکر است که در این فاصله یعنی ضبط مصاحبه تا امروز، روسیه در تاریخ ١٧ ژانویه توانست شهر سولدار را تصرف کند اما این موضوع در موازنه کلى قوا تغییرى ایجاد نکرده و جنگ در وضعیت بن بست و فرسایشی است.