محمدجواد قهرمانی، پژوهشگر مسائل چین در این خصوص می‌گوید که باید انگاره‌ها درباره چین در ایران مورد بازنگری قرار گیرد.