به گزارش اکوایران، دیوان عالی کشور اعلام کرد: «درخواست اعاده دادرسی محمد بروغنی یکی از متهمان اغتشاشات اخیر، نسبت به رأی صادره از دادگاه انقلاب، در دیوان عالی کشور پذیرفته شد.»

در خبر این نهاد آمده است: «دیوان عالی کشور در انطباق با بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن تجویز اعاده دادرسی نامبرده، پرونده را جهت رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی ارجاع کرد.»

پیش‌تر در تاریخ 21 دی‌ماه دیوان عالی کشور اعلام کرد: «تقاضای اعاده دادرسی متهم محمد بروغنی نسبت به رأی صادره دادگاه انقلاب در اجرای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور ثبت و اصول پرونده محاکماتی نامبرده جهت رسیدگی مجدد و بررسی تقاضای ثبت شده توسط وکیل وی از دادگاه مربوطه مطالبه شده است. ضمنا در اجرای تبصره ذیل ماده 478 قانون مذکور، قرار توقف اجرای حکم اعدام تا حصول نتیجه از دیوان عالی کشور صادر شده است.»

همچنین، وکیل پرونده محمد بروغنی به شبکه شرق گفته است: لغو حکم اعدام محمد بروغنی هنوز به ما ابلاغ نشده است، اما قانونا از این به بعد اتهام محاربه به کلی از پرونده حذف خواهد شد.

علیرضا رحیمی گفته «در طول بازداشت محمد بروغنی، ما دو لایحه به دیوان عالی کشور تقدیم کردیم. در لایحه دوم، مدارک و ادله جدید دال بر بی‌گناهی محمد بروغنی تقدیم دیوان عالی شد. مساله آتش زدن فرمانداری که در پرونده بود، اساسا مورد پذیرش ما نیست و ادله خود را هم تقدیم کرده‌ایم اما حتی اگر این موضوع را نپذیرند و باز هم چنین چیزی در پرونده باشد، در نهایت می‌تواند مصداق تخریب باشد، نه محاربه.

او افزوده است: به محض اینکه پرونده بروغنی به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب ارجاع شود، ما هم درخواست خود برای آزادی بروغنی به قید وثیقه را تقدیم دادگاه خواهیم کرد.