محمد مهدی راسخ دبیرکل دوره نهاوندیان از اتفاقات پیش آمده و وضعیت اتاق در سال‌های ۸۲ تا ۹۰ می گوید.

به گفته راسخ در دهه ۸۰ در ابتدای امر شاهد بیرون آمدن اتاق تهران از دل اتاق بازرگانی ایران بودیم، اما تغییرات اولیه پابرجا نماند و اختلافات به وجود آمده میان دو اتاق موجب شد تا محمدرضا بهزادیان از اتاق بازرگانی جدا شود و هیات رییسه برآمده با محوریت نهاوندیان بر کرسی ریاست اتاق نشست.