عباس عبدی یکی از مهمترین دلایل این در جا زدن تاریخی را ضعف سیاست‌ورزی و خصوصا تعریف کردن سیاست‌ورزی به «مبارزه کردن» می‌داند.