حریری می‌گوید: «اگر رفتار عربستان با چین را در همان مقطع زمانی با رفتار ایران با این کشور مقایسه کنیم، خواهیم دید که ما رفتار اجتماعی درستی نداشتیم.» او تاکید میکند: «برای چین، ریسک مبادله با ایران بالاست. اما به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیک و منابع انرژی که داریم؛ برای چین مهم هستیم.»