به گفته مسعود ستایشی، عدم اقدام موثر و به موقع «وزیر وقت نفت» در جمع‌آوری گازهای مشعل میادین نفتی که منجر به اتلاف منابع، آلودگی و تخریب محیط زیست شده است، از مصادیق تضییع اموال دولتی و تهدید علیه بهداشت عمومی تشخیص داده شده و گزارش برای مرجع قضایی ارسال شده و گزارش در مرحله بازپرسی بوده و در دادسرای تهران در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضائیه به نام این وزیر پیشین یا دولتی که او در آن سابقه وزارت داشته اشاره‌ای نکرده است.