به مناسبت روز جهانی زنان، وضعیت زنان ایران را بر پایه گزارش‌های رسمی بررسی کردیم. 

سوگل دانائی گزارش می‌دهد.