غلامرضا حداد که در عرصه سیاست خارجی مدافع رویکرد لیبرال هاست تاکید دارد: احیای برجام به شکل گذشته مقدور نیست.
او تصور می کند پایه های سیاست خارجی ایران به شکلی بنا شده که اقتصاد ایران از فرصت های بازارهای جهانی محروم شده است.
در مقابل ابراهیم متقی که در عرصه نظری رئالیست به حساب می آید اعتقاد دارد: بین دولتمردان آمریکایی و غربی تفاوتی وجود ندارد و راهبرد آنها مهار ایران است این رویکرد قبل از انقلاب هم بوده و کنش عقلانی ایران مقاومت است.
او که بر خلاف حداد اعتقاد ندارد که فضای جهانی مبتی بر همکاری است. متقی تصور می کند فضای بین الملل انارشیک است و باید با تمرکز روی جنبه های سخت قدرت امکان موازنه را به وجود آورد.
در میزگردی که با همکاری تجارت فردا و اکو ایران برگزار شده در کنار این بحث ها راهبرد ایران برای مواجهه با جهان بیرونی بحث شده است