اما چرا در دوره حاکمیت طالبان شاهد افزایش تنش هاى مرزى هستیم و آینده بحران با طالب ها به کجا ختم مى شود؟ نوذر شفیعى، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل آسیا به اکوایران از منازعه ممتد بین تهران و طالبان گفت و توضیح داد این بحران هاى کوچک در بستر این منازعه مى تواند خطرناک باشد. همچنین شفیعى گفت امروز رفتار ایران در مقابل طالبان صرف نظر از هرگونه پیامدى قاطعانه خواهد بود.