‌مشکات اسدی در نشست بسط مفهومی ونظری مسئولیت اجتماعی می‌گوید مسئولیت اجتماعی یک پروژه مشارکتی است و NGOها، شرکت‌ها و رسانه‌ها باید به صورت جدی در مسئولیت اجتماعی نقش داشته باشند. برای تحقق مسئولیت اجتماعی شرکتی باید یک زمین بازی بدون دخالت دولت طراحی کرد و دارای بازیگرانی باشد که در مسیر تحقق این مسئولیت حرکت کنند.

‌او می‌گوید پروژه مسئولیت اجتماعی برای کسب‌وکارها باید به فعالیت آن کسب‌وکار نزدیک باشد و فناوری اطلاعات بستر مهمی برای آن است.

‌به گفته اسدی، خیریه‌های بزرگی که در ایران طبق اسناد بالادستی اجازه جمع کردن پول‌های مردم را دارند، حنایشان پیش مردم رنگی ندارد.