نوذر شفیعى، کارشناس مسائل شبه قاره درباره دلایل این مسئله گفت که ممکن است درگیرى هاى مرزى طالبان با ایران به جنبه هاى فنى و ناآشنایى طالبان با قواعد مرزى مربوط باشد.

شفیعى در عین حال تاکید کرد تصور نگران کننده دیگرى هم وجود دارد مبنى بر اینکه شاید تحرکات و اقدامات طالبان ناشى از یک سناریوى بیرونى است و هدفش اعمال فشار بر ایران باشد که پدیده خطرناکى است.

وى افزود زیرا آمریکا وقتى از افغانستان خارج شد به این نتیجه رسیده بود بى ثباتى در این کشور به نفع واشنگتن است و افغانستان بى ثبات مى تواند ایران، روسیه و چین را با چالش مواجه کند.

همچنین تصور طالبان این است که اگر آمریکا آنها را به رسمیت بشناسد، سایر اعضاى جامعه بین المللى نیز آنها را به رسمیت خواهند شناخت.