رحمن قهرمانپور، پژوهشکر ارشد مسائل بین الملل گفت اردوغان به دنبال حفظ میراث خود است که مهمترین قدم در این مسیر بازیابى قدرت اقتصادى ترکیه است.

قهرمانپور تاکید کرد اگر مشکلات اقتصادى ترکیه حل نشود، ممکن است این کشور دستاورهاى منطقه اى و بین المللى یکى دو دهه اخیر خود را از نیز دست بدهد؛ لذا انتخاب فیدان بدان معناست که ترکیه مى خواهد سیاست خارجى و اطلاعاتى آن در خدمت حل مشکلات اقتصادى باشد.