هادی خسروشاهین، پژوهشگر مسائل بین الملل با بیان اینکه در حوزه خاکستری منازعه یک طیف است، شامل سطح پایدار persistent، در حد متوسط moderate تا سطح تهاجمی aggressive، توضیح داد که اقدامات ایران و اسرائیل در اول و ۱۴ آوریل را شاید بتوان در منتهی‌الیه الگوهای رفتاری و قواعد بازی یعنی تهاجمی تعریف کرد.

نسخه کامل در تلگرام 

نسخه کامل در سایت