به گفته سید حمید حسینی، عضو هیئت مدیره اتاق ایران و عراق، این کشور برای پیمانکاران ایرانی ضمانت نامه ارزی صادر نمی‌کند.

سید حمید حسینی، عضو هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و عراق، درباره جزئیات آن توضیح می دهد.

نسخه مشروح این گفتگو را در یوتیوب ببینید.