اگر شورای نگهبان این مصوبه را تایید کند، همه دستگاه های اجرایی به استثنای دستگاه های تحت امر مقام معظم رهبری و دستگاه قضائی، موظف می‌شوند برای انتصاب افراد در پست‌های حساس، از وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه استعلام بگیرند. شورای نگهبان در ایرادش به مصوبه قبلی مجلس تاکید کرده بود که تشخیص برخی از شرایط، نمی‌تواند فقط به اظهار نظر وزارت اطلاعات محدود شود زیرا وظیفه مراجع رسمی دیگر است. بنابراین مجلس استعلام از قوه قضائیه و سازمان اطلاعات سپاه را نیز به عنوان مراجع استعلام اضافه کرد. حال باید دید که با انتقادهای به وجود آمده درباره انتصابات فامیلی، مجلس گامی برای ممنوع و مسدود کردن این دست از انتصابات بر می دارد یا به انتقاد بسنده می‌کند.