در بازار اجاره هم تورم مرداد ماه به ۴.۶ رسیده که رکورد ۶ ماهه به حساب می‌آید.