حالا این سوال مطرح است که آیا توافق برای بازار مسکن در بلندمدت می تواند یک فرصت باشد یا تهدید؟ حمید یاری اقتصاددان به این سوال پاسخ می دهد