مشخص نیست که در مناطق برخوردار شهرهای دیگر که اصطلاحاً به لوکس معروف است و نمادی از سرمایه گذاری در بازار مسکن است وضعیت قیمتی چگونه است؟

در این گزارش مروری کوتاهی به بازار مسکن مناطق برخوردار برخی کلانشهرهای کشور و مقایسه آن با مناطق لوکس تهران شده است.