در این برنامه متراژ، ضمن بررسی وضعیت تورم اجاره و مقایسه آن با تورم سایر کالاها و خدمات، در گفتگو با علی فرنامه پژوهشگر مسکن و شهرسازی این موضوع را بررسی کردیم