طی هفته‌های اخیر نیز قیمت دلار از یک سو و شاخص بورس از سوی دیگر نوساناتی داشته است. حال این سوال مطرح است که آیا بعد نوسان دلار و بورس باید منتظر تغییرات جدی در بازار مسکن بود؟ آیا دوره جدید رشد قیمت‌ها در بازار مسکن شروع می‌شود یا اینکه این بازار به یک دوره رکود قدم می‌گذارد؟ 

فردین یزدانی، مدیر بازنگری طرح جامع مسکن در برنامه متراژ به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.