اکوایران دلایل اشتیاق سازنده های پایتخت برای اخذ مجوز ساختمانی در میانه پاییز امسال را بررسی می کند.