این در حالی است که در آبان ماه، تحت تاثیر اجرای بسته تشویقی شهرداری برای ارائه تخفیف در هزینه صدور پروانه های ساختمانی، استقبال قابل توجهی از سوی سازنده ها برای اخذ جواز صورت گرفت.

حال این سوال مطرح است که چرا دوباره سازنده ها از بازار ساخت وساز عقب نشینی کردند؟ آیا این وضعیت در ماه های باقی مانده از سال جاری نیز ادامه پیدا می کند؟