اجرای سیاست توسعه افقی شهرها از نگاه شهرسازی چه اثری بر شهرها دارد؟ آیا سیاست بهینه ای برای تامین سرپناه مردم وجود دارد؟ چرا ایران در حومه نشینی و توسعه شهرهای جدید تاکنون موفق نبوده است؟

سهراب مشهودی، شهرساز در این برنامه متراژ به این سوالات پاسخ می دهد و یک مدل جدید برای رفع مشکل تامین مسکن به دولتمردان پیشنهاد می دهد.