این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند که اجرای برنامه های کوتاه مدت برای بخش های مختلف اقتصادی نیاز به توان مالی و بودجه قابل توجه دارد. آیا بودجه دولت در حال حاضر امکان اجرای چنین برنامه ای را دارد؟

مهران بهنیا، پژوهشگر اقتصادی به این پرسش پاسخ می دهد.