گروهی که به قصد سرمایه گذاری بلندمدت به این بازار وارد شده اند و گروهی دیگر که نوسان گیری می کنند. اما سهم کدام یک در بازار بیشتر است؟

فخرالدین زاوه پژوهشگر اقتصادی به این سوال پاسخ داده است.