احسان برین - پژوهشگر اقتصادی - با برشمردن عوامل اثرگذار بر روند بازار مسکن، معتقد است یک عامل از سایر پارامترها بیشترین اثرگذاری را به جهت رشد قیمت در بازار مسکن طی یک ماه گذشته داشته است.