سوالاتی که به اعتقاد او تاکنون دولت نتوانسته است پاسخی برای آن‌ها به افکار عمومی و کارشناسان بدهد.