به گزارش اکوایران ،سید جعفر تشکری هاشمی در دویست و چهاردهمین جلسه شورای شهر تهران در جریان بررسی اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت انتشار دویست هزار (۲۰۰/۰۰۰ ) میلیارد ریال اوراق مالی-اسلامی به منظور اجرای طرح های حمل و نقل عمومی شهر تهران با بیان اینکه این اوراق برای تکمیل پروژه هاست، اظهار کرد: مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای بودجه‌های حمل و نقلی تعیین شده که وزارت کشور با کمی پایین‌تر از این مبلغ موافقت کرده و این ۲۰ هزار میلیارد تومان به ۱۰ هزار میلیارد تومان تعدیل یافته است.

وی ادامه داد: این ۱۰ هزار میلیارد تومان شامل ۵ هزار میلیارد تومان بازپرداخت اصل و سود به نسبت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداری تهران خواهد بود و ۵ هزار میلیارد دیگر بازپرداخت شهرداری تهران است.

تشکری هاشمی همچنین تصریح کرد: مبلغ هزار میلیارد تومان به منظور توسعه و تکمیل خط ۳ مترو تهران، مبلغ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به منظور تکمیل و توسعه خط ۴ مترو تهران، مبلغ سه هزار میلیارد تومان برای توسعه و تکمیل خط ۶ مترو تهران، مبلغ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به منظور تکمیل خط ۷ مترو تهران، مبلغ هزار میلیارد تومان برای اورهال و بازسازی تجهیزات متحرک و واگن‌های مترو، مبلغ هزار میلیارد تومان برای خرید و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و مبلغ هزار میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت‌های اتوبوسرانی اعم از ایستگاه‌ها، توقفگاه‌ها و بازسازی غیر در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان صرفاً صرف توسعه بهبود و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام شرکت مترو و نهایتاً توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی است، یادآور شد: این موارد به صورت ماهانه و حداکثر سه ماهه باید توسط شهرداری و دولت پرداخت شود؛ مدت این اوراق ۴ ساله است و باید در طی ۴ سال به صورت کامل تسویه شود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا با تأکید بر اینکه این منابع صرفاً به شرکت بهره‌برداری مترو شرکت هلدینگ مترو و شرکت اتوبوسرانی تخصیص می‌یابد، گفت: این اوراق برای تکمیل پروژه‌هاست و برای سایر خطوط مجاز به استفاده نخواهد بود.

وی یادآور شد: وزارت کشور برای حداقل هشت هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان توافق کرده و در نوع اول چهار هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان سهم شهرداری است و در نوع دوم ۱۰۰ درصد سهم شهرداری است. با توجه به اینکه ممکن است برخی از شهرهای کشور نتوانند این اعتبار را به صورت کامل جذب کنند، هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نیز پیش بینی شده که اگر دیگر شهرداری ها برای تأمین اوراق مشارکت نتوانستند رقم را تأمین کنند، این رقم اختصاص داده شود.