سقوط اقتصاد آمریکا در سه ماهه دوم!

شیوع ویروس کرونا باعث می شود حجم اقتصاد آمریکا در سه ماهه دوم سال جاری دچار کاهش شدید شود. دو اقتصاددان بانک مریل لینچ نظر خود را در این مصاحبه بیان کرده اند

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد