سقوط بازارهای مالی در بحران ۲۰۰۸ و بحران ۲۰۲۰ کرونا، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی را به اشتباه انداخته است.

 اما این دو بحران یک تفاوت عظیم و بسیار مهم دارند. بحران ۲۰۰۸ یک بحران مالی بود که ریشه در نظام بانکی آمریکا داشت. اما سقوط بازارهای مالی در بحران ۲۰۲۰ که ناشی از کرونا بود، یک بحران مالی نبود. در حالی که همه صنایع در آمریکا به کمک های دولتی-فدرالی نیاز پیدا کردند، نظام بانکداری در آمریکا در سال ۲۰۲۰ خم به ابرو نیاورد و آخ نگفت. دکتر پویا ناظران این تفاوت مهم را شرح می دهد.