مالکیت دولتی با مصادره‌ها گسترش یافت و از آن سو دولت، بخشی از مالکیت‌ها در اراضی کشاورزی را واگذار می‌کرد.