به گزارش اکو ایران، روند تورم تولید کننده محصولات مرغداری در کشور مسیری افزایشی را تا پایان سال 1399 پیموده و در سال گذشته باوجود کاهش سرعت رشد قیمت ها دومین رکورد را در یک دهه اخیر ثبت کرده است.

به طور کلی تغییرات هزینه تولید در کشور می تواند منجر به نوسانات قیمت در بعد مصرف کننده شده شده و در ادامه رشد هزینه های مصرف را در برداشته باشد.

در همین خصوص بررسی های آماری نشان می دهد مهم ترین تغییرات تورمی در محصولات صنعتی مرغداری ها به تخم مرغ نطفه دار و تخمه مرغ خوراکی تعلق داشته است.

تورم

بررسی رکورد تورم تولید کننده مرغداری در دهه 90

تورم تولید کننده شاخص مرغداری ها در سال 1400 برابر با 52.8 درصد ثبت شده که از سال قبل خود در حدود 5.2 واحد  درصد کمتر بوده است.

تورم

در همین زمینه بررسی های آماری نشان می دهد کمترین رشد سالانه هزینه تولید به صورت کل در بخش مرغداری های صنعتی به سال 1394 تعلق داشته که در سطح منفی 5.8 درصد بوده است.

به عبارت دیگر در هزینه تولید محصولات مرغداری صنعتی در سال 1394 کشور با کاهش قیمت مواجه بوده است.

درمیان اقلام اساسی تولید در مرغداری های صنعتی کشور نیز مشاهده می شود جوجه یک روزه بالاترین تورم سالانه را در سال 1400 ثبت کرده که معادل با 95 درصد بوده است.

البته به طور کلی در هزینه های تولیدکننده محصولات مرغداری صنعتی سه گروه از اهمیت بالایی برخوردار هستند. گروه مرغ، گروه تخم مرغ و کود.

در این میان گروه مرغ بیشترین تورم تولیدکننده را در سال 1400 ثبت کرده که برابر با 55.3 درصد بوده است.

تورم

 رکوردزنی تورم تولیدکننده در بخش تخم مرغ

به طور کلی در اقلام مهم تولید تخم مرغ، تخم مرغ نطفه دار و تخم مرغ خوراکی روندی صعودی را در دو سال گذشته داشته اند.

تورم تولیدکننده تخم مرغ نطفه دار، برابر با 74 درصد بوده که بالاترین میزان را در 5 سال اخیر داشته است.

تورم تولیدکننده تخم مرغ خوراکی در سال 1399 برابر با 87 درصد بوده که بالاترین رکورد را به ثبت کرده است. در سال بعد این تورم البته کاهش قابل توجهی پیدا کرده و در سطح 38 درصد به ثبت رسیده است.

بررسی روند تورم تولیدکننده گروه مرغ در سال 1400

به طور کلی گروه مرغ 4 شاخه اساسی دارد.  مرغ گوشتی، جوجه یک روزه، پولت و مرغ حذفی از مهم ترین شاخه ها بوده که بالاترین تورم را جوجه یک روزه با سطح 96 درصد داشته است.

پایین ترین میزان تورم تولیدکننده در این گروه نیز به در شاخه مرغ گوشتی رقم خورده که برابر با 46.4 درصد بوده است.

تورم