به گزارش اکوایران، روند تولید صنعتی در اولین ماه سال 1401 به دره دو ساله خود رسیده و 6.5 درصد کاهش سالانه داشته است. این افت حاصل بررسی آماری است که پژوهشکده پولی و بانکی ایران با رصد داده های بیش از 280 شرکت صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس به صورت ماهانه منتشر می کند.

طبق بررسی ها این شاخص تقریبا با شاخص تولید صنعتی کل کشور هم راستا است. بنابراین در شرایطی که شاخص های رسمی تولید صنعتی کشور با تاخیر منتشر می شود این متغیر جایگزین خوبی شمرده می شود.

در همین رابطه پس از آنکه در سال 1400 افت تولید صنعتی ایران روند کاهشی به خود گرفت، در آغاز سال جاری نیز این روند کاهشی بوده مسیر خود را ادامه داده و به کمترین سطح خود در دو سال اخیر رسید.

رکورد دو ساله افت تولید صنعتی در آمار بورس و فرابورس

شاخص تولید صنعتی ایران بنابر محاسبات پژوهشکده پولی و بانکی برگرفته از داده های شرکت های بورس و فرابورس تقریبا 6.5 درصد افت را در فروردین 1401 در مقایسه با موقعیت مشابه خود در سال گذشته به ثبت رسانده است. پیش از این بیشترین افت نقطه ای تولید از این منظر در فروردین ماه سال 99 ثبت شده بود.

بررسی رشد تولید در صنایع مختلف اما نشان می دهد خودرو و قطعات بیشترین کاهش و ماشین آلات و تجهیزات بیشترین افزایش را در تولیدات صنعتی رقم زده اند.

بررسی افت و خیز های تولید در فروردین 1401

به طورکلی پژوهشکده پولی و بانکی در رصد وضعیت تولید صنعتی کشور 13 صنعت را بر اساس الگوی اهمیت خود جزو صنایع منتخب قلمداد کرده و تغییرات تولید در این شاخه ها را بررسی می کند.

در این آمار ها در خصوص اولین ماه 1401 بیشترین میزان افت تولید به «صنعت خودرو و قطعات» تعلق داشته که برابر با 26.6 درصد بوده است. پس از آن «صنایع غذایی» نیز با رشد منفی 26.2 درصدی دومین رکورد را در افت تولید فروردین در قیاس با موقعیت مشابه خود در سال گذشته رقم زده است.

در ادامه ضریب اهمیت شاخه های منتخب صنعتی از سوی بانک مرکزی تعیین شده و در صنعت خودرو و قطعات و صنایع غذایی به ترتیب برابر با 13.8 و 9.6 درصد بوده است.

تاثیر ضریب اهمیت در رشد صنایع منتخب نشان می دهد صنعت «خودرو و قطعات» و «صنایع غذایی» به ترتیب بیشترین سهم را در رکوردزنی افت تولید فروردین 1401 داشته اند.

این در حالی است که در «گروه ماشین آلات و تجهیزات» افت 15.3 درصدی تولید موجب شده تا در این ماه بالاترین رکورد رشد تولید به نام این گروه ثبت شود.