اکو ایران در این گزارش تجربه یکی از نمونه های موفق خصوصی سازی شده را منعکس می کند.