این ماجرا را  سید شمس الدین حسینی در نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران مطرح کرده است.