سید شمس الدین حسینی در نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در ایران، ریسک هایی که متوجه شرکت های واگذار شده است را برشمرد. 

او برای اولین بار از خاطراتی سخن گفت که در طول دوران وزارتش در رابطه با خصوصی سازی تجربه کرده بود؛ خاطراتی که خبر از تعارض بین دستگاه ها در واگذاری شرکت ها می دهد.

نسخه کامل را در وبسایت اکوایران مشاهده کنید