به گفته غضنفری، در صورت موافقت با این پیشنهاد، چالش نوسانات قیمتی و مقدار فروش نفت از دولت به صندوق منتقل می‌شود.

طبق پیشنهاد رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، به جای سهم ۴۰ درصدی فعلی، ۱۰۰ درصد درآمدهای نفتی به صندوق واریز می‌شود و سالانه صندوق متعهد می‌شود یک رقم ثابت به دولت ارائه دهد.

غضنفری جزئیات این پینشهاد را تشریح می‌کند.