وی گفت: با کمال تاسف صندوق توسعه ملی در ایران از جنس صندوق های نسل اول دنیا است که نوسانانت درآمدهای دولت را پوشش می دهد.