هدف از این پیشنهاد، تبدیل سرمایه به ثروت است؛ به این ترتیب که به جای سهم سالانه صندوق از درآمدهای نفتی، کل درآمدهای ناشی از فروش و صادرات نفت به این صندوق واریز شود و با سرمایه گذاری در بازارهای داخلی و خارجی، از محل ثروت خلق شده، منابع به دست آمده هزینه شود. 

با توجه به اینکه سرمایه گذاری در صنایع نفت و پتروشیمی یکی از محل‌های مورد هدف است، مهدی غضنفری به این پرسش پاسخ می‌دهد که چقدر در شرایط تحریم، سرمایه‌گذاری در صنایع پتروشیمی و نفتی امکان پذیر است؟