آنطور که رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفته، مالیات بر جمع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه یا سوداگری به عنوان پایه‌های جدید مالیاتی به زودی در دستور کار قرار خواهد گرفت. 

بر طبق برنامه مالیاتی جدید، افرادی که با هدف کسب بود به خرید و فروش ساختمان، طلا، ارز، یا خودرو اقدام می‌کنند، مشمول مالیات شوند. همچنین مالیات بر مجموع درآمد هر فرد هم ظرفیت جدید مالیاتی است و مجموع درآمد افراد در اظهار نامه مالیاتی فرد مشخص شده و مالیات هر فرد و هر خانواده تعیین خواهد شد.