چرا ایران و بسیاری از کشورها هنوز موفق به اصلاح ساختار بودجه خود نشده‌اند‌؟

گفتگوی اکوایران با «فاطمه نجفی کارشناس سیاست‌گذاری»، دانش‌آموخته دانشگاه هاروارد: 

۰۰:۲۴ کسری تراز عملیاتی چیست؟

۱۵:۴۱ فهرست کشورهایی که به سمت اصلاح ساختاری بودجه حرکت کرده‌اند

۱۸:۲۴ بودجه‌ریزی و سازمان برنامه به شیوه ایرانی

۲۱:۰۴ کوچکی نسبت مالیات به اندازه اقتصاد ایران

۳۰:۳۴ نبود اطلاعات کافی بخش شرکتهای دولتی در بودجه