اما به نظر می آید این طرح بیشتر به نفع دهک های بالای درآمدی باشد.

گزارش اکوایران را ببینید.