نحوه حذف این ارز و اختصاص یارانه به دهک های مختلف درآمدی و عملکرد دولت از موضوعاتی است که سید علی مدنی زاده اقتصاددان و استاد دانشگاه به آن می پردازد.