اگر برق نباشد توسعه اقتصادی هم نخواهد بود. 

این در حالی است که برخی تصمیمات در این حوزه باعث مشکلاتی شده که امروز شاهد آن هستیم.