به نام بزرگترین پروژه سرمایه‌گذاری دولت سیزدهم، شاید هم چند دولت اخیر می‌شناسندنش: ۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، استفاده همزمان از ظرفیت ۶ بانک و ۶ شرکت داخلی و ایجاد ۲۴ هزار شغل که افزایش ۳ برابری تولید نفت و در نهایت کسب ۱۱۵ میلیارد دلار ثروت از میدان آزادگان (یکی از ده میدان بزرگ نفت جهان) را فراهم می‌کند.